Entrambasauguas

Indicacióis


1. A única llingua da revista Entrambasauguas é el gallego-asturiano. Nesta segunda época, os sous xéneros serán el reportaxe, a crónica, a entrevista, a opinión, a etnografía y a divulgación científica, didáctica, llingüística ou cultural; pero non a ficción nin a crítica lliteraria. 

2. Os trabayos han a ter un llargo máximo de 3.000 palabras y as ilustracióis ou fotografías han a ser orixinales ou ter os deretos d’autor.

3. Entrambasauguas encargaráse das correccióis ortográficas, de puntuación ou d’estilo dos trabayos. Os autores comprométense a correxir úa proba d’imprenta.

4. A presentación gráfica del trabayo seguirá estas normas xenerales d’estilo:

- El articulo terá un título e, opcionalmente, un subtítulo.

- El corpus principal del testo irá en lletra redonda, blanca, corpo 12, sin formato.

- Dentro del testo as palabras que queran destacarse marcaránse en lletra cursiva, enxamáis mayúsculas. As citas testuales conseñaránse «entre comías».

- Os mapas, esquemas, fotografías ou cuadros tarán nel llugar correspondente dentro del testo ou señalaránse as súas posicióis.

5. Se hai informacióis correspondentes a fontes bibliográficas ou d’outro tipo, é preciso citallas.

6. Os artículos mandaránse, sempre a través d’úa copia electrónica compatible cos procesadores de testo máis al uso pra PC, a:

Entrambasauguas
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
Apartao 574 – 33080 Uviéu
e-mail: alla@academiadelallingua.com

 CompartirCorreoFacebookTwitter
Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana