Entrambasauguas

ENTRAMBASAUGUAS era ún dos xeitos de chamar na Edá Media ás terras máis occidentales d’Asturias. Úas terras fronteirizas ben estremadas polos ríos Navia y Eo tal como amostran os documentos: “desde la agua de Navia ata la agua de Ove”. El río a cada llao, el augua como referencia. Nun é casualildá qu’einda hoi, a os da veira dereta del Río Navia, se yes sigue chamando d’alló del augua ou del outro llao del augua. Úas terras occidentales unde s’hermanaron tradicionalmente os trazos astures y os trazos galaicos y unde a conciencia de fronteira sempre tuvo mui presente na personalidá da súa xente, peró tamén unde el sentimento d’asturianidá se defendéu con máis forza.


Dende estas terras y polos sous camíos imos empezar a andar cúa revista ENTRAMBASAUGUAS.


ENTRAMBASAUGUAS nacéu como necesidá y como obrigación. Necesidá porque a variedá llingüística falada entre os ríos Navia y Eo, tan viva entre nós, precisa tamén d’un reconocemento público, d’un uso digno y sin prexuicios noutros ámbitos diferentes dos informales ou coloquiales y por eso a revista quer valir d’aveiro pra toda aquella xente que quira ver escrito el que se fala na cocía, nel eiro ou nel camín. Obrigación porque ENTRAMBASAUGUAS vai tar coordinada pola Secretaría Llingüísticia del Navia-Eo, un departamento qu’a Academia da Llingua Asturiana criou despóis de qu’el Goberno Asturiano ye encomendara, como a súa másima institución llingüística, promover y velar pola variante llingüística gallego-asturiana.


Al cabo, ENTRAMBASAUGUAS quer ser un espacio aberto, un sito unde se poda escribir das nosas cousas peró na nosa fala, un elemento máis na recuperación llingüística y cultural d’estas terras da Asturias occidental.


Nun é pequeno el trabayo que nos aguarda peró tamos con agayo pra botar a andar y esperamos cuntar con vós pra fer d’emparzao este llabor.


Entrambasauguas.
Academia de la Llingua Asturiana
C/ L’Águila 10
33003 Uviéu
ISSN (versión dixital): 2659-8361
ISSN (versión impresa): 1137-165 X
Depósitu Llegal: AS 2103-96
© Academia de la Llingua Asturiana